Lekcja A

Lead Lead Lead Lead Lead Lead Lead Lead Lead Lead Lead Lead Lead Lead Lead Lead Lead Lead Lead Lead Lead Lead

Oświecenie jest epoką w historii kultury i społeczeństw europejskich, zasadniczo przypadającą na wiek XVIII. Jak w przypadku każdej z epok, dokładne ramy chronologiczne mają charakter umowny. Mogą też zachodzić różnice geograficzne i w ramach poszczególnych obszarów życia do których się odnoszą.

Za ramy chronologiczne epoki uznaje się lata 1680 - 1789. Data początkowa wiązana jest z końcem klasycyzmu francuskiego (we Francji)[8], a ogólniej, za Paulem Hazardem za początek „kryzysu świadomości europejskiej” (1680-1715), okresu będącego pomostem między wczesną nowożytnością a oświeceniem[9][10]. Datą końcową jest wybuch rewolucji francuskiej (1789). Okres rewolucji i czasy napoleońskie uznawane są za epokę przejściową, a Napoleona określa się czasem jako „ostatniego oświeceniowego despotę”[10].

Oświecenie jest epoką w historii kultury i społeczeństw europejskich, zasadniczo przypadającą na wiek XVIII. Jak w przypadku każdej z epok, dokładne ramy chronologiczne mają charakter umowny. Mogą też zachodzić różnice geograficzne i w ramach poszczególnych obszarów życia do których się odnoszą.

Za ramy chronologiczne epoki uznaje się lata 1680 - 1789. Data początkowa wiązana jest z końcem klasycyzmu francuskiego (we Francji)[8], a ogólniej, za Paulem Hazardem za początek „kryzysu świadomości europejskiej” (1680-1715), okresu będącego pomostem między wczesną nowożytnością a oświeceniem[9][10]. Datą końcową jest wybuch rewolucji francuskiej (1789). Okres rewolucji i czasy napoleońskie uznawane są za epokę przejściową, a Napoleona określa się czasem jako „ostatniego oświeceniowego despotę”[10].

Opis techniczny

45 min

10 zadań

5 map

5 obiektów 3d

5 filmów

Podstawa programowa

  • wyjaśnia znaczenie terminów: Polonia, diaspora, migracja, uchodźcy, mniejszości narodowe;

  • wymienia główne przyczyny powstania Polonii;

  • określa liczebność współczesnej Polonii i wskazuje namapie państwa, w których znajdują się jej największe skupiska;

  • przedstawia więzi łączące środowiska polonijne z Polską;

  • wyjaśnia znaczenie tradycji kościuszkowskiej dla środowisk polonijnych w USA;

  • interpretuje informacje zawarte w tekstach źródłowych

Typ zadań

Inne lekcje